Pravilnik

PRAVILNIK O DELOVANJU FITNES STUDIA V.I.P.

1. Člen (splošno): S tem pravilnikom se urejajo uporaba, organizacija in način delovanja Fitnes studia V.I.P. (v nadaljevanju fitnes) fitnesa z namenom organizacije in izvedbe športnih aktivnosti ter preprečitve zlorabe izvajanja aktivnosti na športnem in rekreativnem področju. 2.Člen (vpis in članstvo)Ob vpisu uporabnik izpolni prijavnico oz. vpisni list, ki jo odda vodji fitnesa ali drugi za to pooblaščeni osebi. S tem uporabnik prejme ključek in vpisno številko, ki jo je dolžan pred vsako vadbo uporabiti za vstop v prostore fitnesa na zato predvidenem terminalu na vhodu v prostore fitnesa. S podpisom prijavnice se uporabnik zaveže vaditi na lastno odgovornost. Osebam, mlajšim od 14 let ni dovoljeno zadrževanje v fitnesu, razen v spremstvu staršev oziroma skrbnikov in pod pogojem, da le ta ne ovira ali moti vadečih v fitnesu. Osebam do 18. leta vadba brez nadzora odrasle osebe ni dovoljena, razen ob izrecnem pisnem soglasju staršev oziroma skrbnikov, s tem ko prijavnico podpišeta uporabnik in eden od staršev oziroma skrbnikov. V fitnes prostore je dovoljen vstop samo vadečim z veljavno fitnes karto. Brez karte je dovoljen vstop le v spremstvu zaposlenega v fitnes centru. Vpis poteka v času uradnih ur recepcije. Uporabniki morajo upoštevati vsakokratna pravila fitnesa. 3.člen (nakup in veljavnost kart). Uporabnik ima možnost nakupa dopoldanske ali neomejene fitnes karte ter karte za skupinsko ali individualno vadbo. Fitnes karta velja od datuma nakupa do istega datuma čez toliko mesecev, za kolikor mesecev je bila karta kupljena. Veljavnost karte za vodene vadbe je odvisna od števila zakupljenih obiskov, razen v izjemah zapisanih v ceniku. Ob vpisu in ob izteku veljavnosti karte je uporabnik dolžan najkasneje zadnji dan veljavnosti poravnati ceno vadbe v fitnesu za naslednji mesec, v nasprotnem primeru se uporabniški ključek in s tem dnem vstop v fitnes blokira in s tem onemogoči vadba, pri čemer se prosto mesto posamezne vadbe lahko dodeli drugemu uporabniku. Uporabnik je ob identifikaciji s ključkom na terminalu obveščeno veljavnosti karte. V kolikor je karta podaljšana v roku 7 dni od preteka, je veljavnost nove karte od dneva preteka prejšnje. Pri nakupu karte za obisk skupinskih vadb lahko uporabnik obiskuje katerokoli vadbo po veljavnem urniku. Ob plačilu je dolžan uporabnik obvestiti receptorja o obisku nameravanih vadbi in določiti dan in uro vadbe. Uporabnik lahko izbere katerokoli vadbo, razen v izjemah zapisanih v ceniku.Ob uporabnikovi odsotnosti (dopust, službena odsotnost, ipd.) je zamrzovanje fitnes kart odvisno od vrste karte, kar je navedeno v ceniku. V primeru bolezni, poškodbe ali druge oblike opravičene daljše zadržanosti lahko fitnes uporabniku ob predložitvi zdravniškega ali drugega ustreznega potrdila podaljša veljavnost karte za obdobje upravičene odsotnosti, pri čemer uporabnik izpolni vlogo za zamrznitev, ki jo obravnava vodstvo fitnesa in oceni opravičenost zamrznitve karte. Časovno obdobje zmrzovanja se določi glede na resnost in obseg razloga. Zamrzovanje kart za vodene vadbe ni možno.V nobenem primeru odsotnosti (bolezenska ali katerakoli druga) fitnes ni zavezan k vračilu zneska že plačane karte. Karte se v primeru odpovedi posamezne vadbe ne podaljšujejo, temveč ima uporabnik pravico vadbo nadomestiti z drugo vadbo ali uporabo fitnesa v obdobju veljavnosti karte.

V primeru, da uporabnik zakupljenih obiskov ne porabi pravočasno, jih lahko ob nakupu enakega ali večjega števila obiskov prenese v naslednje časovno obdobje.Prenos ni možen dvakrat zaporedoma ter samo dvakrat v eni sezoni (september-september).4.Člen (plačilo) Plačilo se izvaja z gotovino, s plačilnimi karticami MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, Activa ali preko NLB-klik. Plačilo karte je uporabnik dolžan izvesti pred nastopom prve vadbe oziroma v primeru podaljševanja karte najkasneje do zadnjega dne veljavnosti karte. Fitnes ne omogoča obročnega odplačevanja, razen v kolikor je določeno drugače. 5.Člen (cenik in ugodnosti) Nakup kart in športnih napitkov ter dodatkov k športni prehrani se obračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku. Študenti, dijaki in upokojenci so vsakokrat ob nakupu karte upravičeni do študentskega oziroma upokojenskega popusta, pri čemer so dolžni svoj status izkazati z veljavnim potrdilom (študentsko potrdilo ipd.). Dva člana iz istega gospodinjstva sta upravičena do družinskega popusta.Uporabnik o navedenem statusu sam obvesti fitnes. Fitnes ni dolžan preverjati zgoraj navedenih statusov in zagotavljati s tem povezanih ugodnosti. 6.Člen (obratovanje) Fitnes obratuje po vnaprej določenem urniku, ki pa se lahko glede na potrebe tudi spremeni. Fitnes si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti urnik. 7.Člen(pravila vadbe)Vstop in vadba v fitnesu sta dovoljena samo v čisti športni opremi, ki ne pušča sledi. Uporabnik je dolžan uporabljati brisačo, čisto športno opremo in skrbeti za svojo osebno higieno. Uporabnik je dolžan skrbeti za vzdrževanje reda in čistoče v vadbenem prostoru in garderobi (uporaba razkužila, ipd.). Uporabnik naj s svojim obnašanjem ne ovira ali moti ostalih vadečih. 8.Člen (odgovornost fitnesa) Vadba poteka na lastno odgovornost. Uporabnik je dolžan obvestiti osebje fitnesa o svojem zdravstvenem stanju in iz tega izhajajočih omejitvah pri vadbi. Fitnes in njegovi zaposleni ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki nastanejo pri vadbi ali kot posledica vadbe ali uporabe storitev fitnesa tudi v primeru, da so bili seznanjeni z omejitvami ter možnimi zdravstvenimi težavami vadečega oz. uporabnika storitev. Fitnes oz. njegovi zaposleni ne odgovarjajo za varnost osebnih predmetov v prostorih fitnesa. 9.Člen (Varovanje osebnih podatkov) Uporabnik dovoljuje, da se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, osebni podatki obdelujejo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje fitnes. Uporabnik se s podpisom vpisnice strinja, da lahko fitnesu porablja pridobljene osebne podatke tudi za namene neposrednega trženja, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva fitnesa. Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da fitnes trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke. V času upravljanja osebnih podatkov ima uporabnik na zahtevo možnost vpogleda in angažiranja podatkov v bazi podatkov. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

V Ivančni Gorici, 15.01.2020Fitnes studio V.I.P.